1.       A szervezet adatai

Cégnév: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Rövidített név: MANK Nonprofit Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.,

Adószám: 23599714-2-13,

Cégjegyzékszám: 13-09-151770,

Képviseli: Tardy-Molnár Anna ügyvezető

2.       Adatkezelő

Név: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Tardy-Molnár Anna

Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

Telefon: +36 26 501 060

e-mail cím: titkarsag@alkotomuveszet.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Répás Sándor

e-mail cím: titkarsag@alkotomuveszet.hu

Telefon: +36 26 501 060

3.       Alapvető fogalom meghatározások:

3.1.  érintett:

bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

3.2.  azonosítható természetes személy:

az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.3.  személyes adat:

az érintettre vonatkozó bármely információ.

3.4.  hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

3.5.  adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.6.  adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.7.  adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8.  adatfeldolgozás:

az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

3.9.  adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

3.10.  adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

3.11.  harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

3.12.  adatvédelmi incidens:

az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.13.  hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

4.       Jogszabályok és szabályzatok

4.1.  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)

4.2.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

5.       Az Adatkezelő a következő Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Ide a levelezési lista és a Webtárhely szolgáltatók adatai szükségesek.

6.       A kezelt adatok köre

6.1.  Weboldal

  • Regisztrált neve
  • Címe
  • Telefonszáma
  • E-mail címe

6.2. Hírlevél

  • Hírlevél szolgáltatásra feliratkozó neve
  • E-mail címe

Az adatkezelés minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján történik. Amennyiben a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását az érintett visszavonja (például leiratkozik Adatkezelő Hírlevél szolgáltatásról, vagy regisztrációját adatkezelő Weboldalán megszünteti, úgy a kapcsolódó személyes adatok törlésre kerülnek.

7.       Adatok kezelése és továbbítása

  • A kezelt személyes adatokat Adatkezelő kizárólag a regisztrációkor megadott célokra használja fel.
  • A kezelt személyes adatokat Adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítja.

8.       Jogorvoslati lehetőségek:

Személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyekben illetékes hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu