a MANK, Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. szálláshely szolgáltatási szerződéséhez

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a MANK, Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MANK) által – 2020. január 1-jét követően kötött szálláshely- szolgáltatási szerződésekre terjed ki.
 2. A szálláshely szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket is tartalmazhat. Abban az esetben, ha az ÁSZF és a Szerződés között valamely rendelkezés vonatkozásában eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadók.
 3. Az ÁSZF alkalmazásában:

Alkotóház: elsősorban a Magyar Mecénás Program tagjai és családtagjai részére nyugodt alkotást, zavartalan feltöltődést biztosító, a Szolgáltató tulajdonában lévő, az alábbi földrajzi helyeken található intézmények:
8264 Szigliget Kossuth Lajos u. 17.
9766 Zsennye Szabadság tér 3.
6000 Kecskemét Műkertváros 2.
6800 Hódmezővásárhely Virág u. 3.
6636 Mártély, Üdülőterület Vásárhelyi Pál u. 13.
3234 Mátraszentimre-Galyatető Madách Imre u. 11-13.

Jogi személy: alapítvány, egyesület, egyesülés, gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), szövetkezet.

Kapcsolattartó: a Megrendelő és a Szolgáltató Szerződésben megjelölt, kapcsolattartási feladatokkal megbízott alkalmazottja.

Megrendelő: a Szolgáltató tulajdonában álló, valamely Alkotóházban szálláshelyet igénylő természetes (magán)személy, vagy jogi személy.

Szálláshely: az Alkotóház vendégszobái, ideértve a közös használatú helyiségeket is.

Szerződő Felek: a Szerződésben történő együttes említésük esetén a Megrendelő és a Szolgáltató.

Szolgáltató: MANK

Természetes (magán)személy: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. évi törvény hatálya alá tartozó személy.

Vendég: természetes személy, aki a vendégszoba igénybevételére jogosult.

II. A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE

 1. A Szerződés a www.alkotomuveszet.hu internetes oldalon leadott megrendelésnek a Szolgáltató általi, – a szállásköltség banki jóváírását követően, elektronikus úton megküldött – visszaigazolásával jön létre.

A megrendelés elküldésével egyidejűleg
a) a Megrendelő köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról, valamint
b) a jogi személy Megrendelő képviselőjének nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és vállalja, hogy ennek változása esetén haladéktalanul köteles – a szerződésben megjelölt kapcsolattartó útján – a Szolgáltatót írásban tájékoztatni.

 1. A szállásköltséget úgy kell kifizetni, hogy az a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a szállásköltség a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül nem kerül jóváírásra a megadott bankszámlaszámon, úgy a megrendelés automatikusan törlődik.
 2. Amennyiben a szálláshely tervezett igénybevételének napját megelőző 14 naptári napon belül történik a szálláshely megrendelése, úgy a Megrendelő a szállásköltséget a megrendelés elküldésével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni.
 3. Amennyiben a Megrendelő a Szerződéstől a szálláshely tervezett igénybevétele előtt – vis maior kivételével – bármilyen egyéb okból eláll, úgy a befizetett szállásköltséget nem követelheti vissza.
 4. A Szerződés határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a Megrendelő a határozott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az Alkotóházat, a már kifizetett szállásköltséget nem követelheti vissza, és a Szolgáltatónak jogában áll a megüresedett szobát újból kiadni.
 5. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés hatályának meghosszabbítását kezdeményezi, és ehhez a Szolgáltató hozzájárul, a Megrendelő a további időszakra vonatkozó szállásköltség haladéktalan megfizetésére köteles.
 6. A Szerződés megszűnik vis maior esetén.
  Vis maior (természeti csapás) bekövetkeztének időpontjától függően a szállásköltség teljes, vagy időarányos összege visszajár. A vis maiorra vonatkozó bizonyítási kötelezettség az erre hivatkozó Szerződő Felet terheli.
 7. A Szolgáltató megszűnteti a Szerződést, ha
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégszobát és/vagy az Alkotóház közös használatú helyiségeit,
  b) a Vendég az Alkotóház biztonságával, rendjével ellentétes magatartást tanúsít, az Alkotóház alkalmazottaival kifogásolhatóan viselkedik
  c) a Vendég súlyosan ittas, vagy drogos befolyásoltság alatt áll, vagy fertőző betegségben szenved.

III. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A szálláshely a visszaigazolt megrendelésben jelzett időtartam első napján 14.00-18.00 óra között foglalható el. Amennyiben a Vendég 18.00 óra után érkezik, úgy a várható érkezés időpontjáról köteles előzetesen tájékoztatni az adott Alkotóházat, annak elektronikus elérhetőségén.
 2. A Vendég a szálláshelyet a visszaigazolt megrendelésben jelzett időtartam utolsó napján 10.00 óráig köteles elhagyni, ideértve az Alkotóház területét is. Amennyiben a Vendég ezt az időpontot túllépi, úgy a Szolgáltató további egy napra eső szállásköltség megfizetésére kötelezheti Megrendelőt.
 3. A Szolgáltató köteles a szálláshelyet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Vendég rendelkezésére bocsátani, a szálláshely és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat az érvényes és hatályos előírásoknak megfelelő színvonalon biztosítani.
 4. A Vendég köteles a szálláshelyet rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő károkért a Megrendelőt és a Vendéget egyetemlegesen teljes kártérítési felelősség terheli.
 5. A Vendég köteles betartani az Alkotóház Házirendjét és tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a szálláshely, vagy annak tartozékai állagának romlását, értékének csökkenését, rendeltetésszerű használatának akadályozását eredményezheti, ellenkező esetben az okozott károkért a Megrendelőt és a Vendéget egyetemlegesen teljes kártérítési felelősség terheli.
 6. A Megrendelőnek az esetleges panaszát a panaszra okot adó körülmény bekövetkeztekor haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltatónak. A Szolgáltató köteles a panaszt a lehetséges legrövidebb időn belül kivizsgálni és a megtett intézkedésről legkésőbb három napon belül a Megrendelőt tájékoztatni.
 7. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy a szálláshely nem rendeltetésszerű használatából erednek.
 8. A Szolgáltató a Vendég őrizetlenül hagyott értéktárgyaiért és készpénzéért nem vállal felelősséget.
 9. A Vendég az esetleges csendháborítás okozásáért és annak valamennyi következményéért felelősséggel tartozik, és súlyos esetben a szálláshely-szolgáltatásból kizárható! Súlyos esetnek minősül, ha a Vendég magatartása megvalósítja a csendháborítás szabálysértés törvényi tényállását.

Az idegenforgalmi adó megfizetése a helyszínen, az Alkotóház végleges elhagyásának időpontjában történik!