Felhívás ötletpályázat benyújtására a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKMŰ elkészítésére vonatkozóan

2020.03.10 11:10:36 | Egyéb kategória
 • A pályázat kiírója:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kiíró).

 • A pályázat tárgya és művészi tartalma:

A Kiíró kétfordulós, jeligés ötletpályázatot hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri emlékmű létrehozására, amely módot ad a nemzeti összetartozás centenáriumára való méltó megemlékezésre.

Az emlékmű megvalósítása lehetőséget teremt, hogy az alkotók a képzőművészet eszközeivel fogalmazzák meg a nemzeti összetartozást. Bár a trianoni békediktátum a magyar történelem egyik legnagyobb csapása, a magyarság azonban száz év és két diktatúra alatt is megőrizte vezető szerepét a Kárpát-medencében.  Az elmúlt száz év nyolc részre vágott történelme nem az eltűnésről szólt, hanem a nemzeti élni akarásról és a nemzeti összetartozásról, ahogyan az Alaptörvény a legmagasabb szinten rögzíti a nemzeti összetartozás értékét.

Az emlékmű egyaránt lehet a trianoni békediktátum, mint a Magyarországot megcsonkító és szétszabdaló történelmi esemény allegorikus ábrázolása és kapcsolódhat a magyarság nemzettudatának szimbólumvilágához, a történelmi Magyarország attribútumaihoz.

Az emlékmű a jelen kor befogadója számára érvényes narratíva segítségével megfogalmazott figuratív vagy allegorikus elemet, illetve elemeket is megjeleníthető térbeli kompozíció, ahol a művészeti mondanivalónak a magyar nemzet egységének, erős nemzettudatának és fennmaradni akarásának üzenetét kell hordoznia.

Az emlékmű műfaja: térplasztika, építmény. Anyaga: márvány, üveg, bronz, nemesacél, kő vagy más tartós anyag.  A mű felületén, nem zavaró helyen röviden megfogalmazott felirat helyezendő el a mű eszmei mondanivalójáról. Fel lehet tüntetni az alkotó nevét, a készítés évszámát anélkül, hogy ez zavarná az eszmei tartalmat kifejező rövid feliratot.

 • Pályázók köre:

A pályázaton referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző képzőművészek és iparművészek indulhatnak. Építészmérnök, vagy építőművész közreműködése a Szt. György téri helyszín esetében kötelező, egyéb helyszínen javasolt.

 • Az emlékmű lehetséges helyszíne:

Budapest I. kerülete (Szent György tér, Vérmező) vagy olyan vidéki helyszín, ahol a művészeti mondanivaló topográfiai, történelmi kontextusba is helyezhető.

A Budapest I. kerületi Szent György téri helyszín esetében figyelemmel kell lenni a tér tervezett rekonstrukciós fejlesztésére, melynek során visszaépítésre kerül a tér délnyugati térfala, valamint a volt honvédelmi minisztérium épülettömbje. A leendő emlékműnél fontos szempont a könnyű megközelíthetőség, környezete alkalmas kell, hogy legyen hagyományteremtés céljából nagyobb létszámú megemlékezésekre, közösségi részvételre lehetőséget adó programokra.

 • Az emlékmű elkészítésének feltételei:
 • Az emlékmű legyen méltó a mondanivalóhoz, üzenete legyen könnyen felismerhető, azonosítható és azonosulásra alkalmas.
 • Az emlékmű volumene igazodjon a helyszín adottságaihoz.
 • Az emlékmű anyaghasználatában és szerkezetében feleljen meg a kültéri elhelyezés kívánalmainak és jogszabályi előírásainak.
 • A pályázati dokumentáció elemei:

1. forduló

A pályamű, amelynek részét képezi:

 • jól értelmezhető, műszaki ábrázolással készített tervdokumentáció és művészi vázlat több nézetből; az emlékmű elhelyezésére szolgáló helyszínrajz és utcakép, a javasolt kertészeti, terepalakítási beavatkozások ábrázolásával.
 • a környezetbe illesztett térbeli látványterv (számítógépes modell), amelynek költségét a Pályázónak kell vállalnia;
 • az emlékmű leírása, amelyik tartalmazza:
  • a művészi koncepció ismertetését
  • az emlékmű műszaki leírását
  • a kivitelezés menetét

(max. 10.000 karakter terjedelemben)

 • a személyi és dologi költségeket (az anyagköltséget, a szükséges hatósági eljárások, a kivitelezés és az elhelyezés költségeit) tételesen feltüntető költségterv, amelynek tartalmaznia kell:
 • szoborállításhoz vagy az emlékmű elhelyezéséhez szükséges tervek és engedélyek beszerzésének költségét,
 • a szobor alapzatának elkészítését/ az emlékmű elkészítését (anyagköltség, munkadíj),
 • a környezetrendezést,
 • az emlékmű elkészítésénél esetlegesen igénybe vett munkatársak (szakértők) díjazását,
 • a pályázó tiszteletdíját.

 (a továbbiakban együttesen: „pályamű”), valamint

 • a Pályázó neve és elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím) egy külön zárt borítékban a pályamű mellett elhelyezve; A borítékon tüntessék fel a jelige mellett a „Személyes adatok” feliratot
 • a pályázati felhívás mellékletét képező – kitöltött és aláírt – nyilatkozat egy eredeti példánya a pályamű melletti zárt borítékban elhelyezve. A borítékon tüntessék fel a jelige mellett a „Nyilatkozat” feliratot

(a továbbiakban a pályaművel együttesen: „pályázati dokumentáció”)

2. forduló

A pályáztatás második szakaszában a szakmai zsűri véleménye szerint a Kiíró a tervdokumentációk alapján alkalmasnak ítélt pályaművekről elkészített, életnagyságú figuráig 1:5 méretarányú, életnagyság fölött 1:10 méretarányú modelleket kér be, amelyeket a pályáztatás első szakaszában benyújtott pályaművel kiegészítve ismételten szakmai zsűri elé bocsát. A szakmai zsűri véleményéről és javaslatáról tájékoztatja a Kiírót, aki meghozza döntését a leendő emlékmű felállításával kapcsolatban, és amelyről írásban értesíti a pályázókat.

A modellek elkészítéséért a felkért művészek bruttó 250.000.- Ft díjban részesülnek. A felkért építészmérnök, vagy építőművész közreműködők, akik a 2. forduló során közreműködnek, bruttó 200.000.- Ft díjat kapnak.

 • A jelentkezés (a pályázati dokumentáció benyújtása) a pályázat első fordulójára:

A Pályázó a pályázati dokumentációja benyújtásával elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

A pályázat jeligés, amelynek a pályázati dokumentáció minden elemén és a borítékon egyértelműen beazonosítható módon kell szerepelnie.

A pályázati dokumentációt postai úton lehet megküldeni a MANK Nonprofit Kft. postai címére (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) A feladóvevényen a jelige szerepeljen feladóként.

A Pályázónak a pályázati kiírás mellékletét képező nyilatkozat aláírásával kell igazolnia, hogy:

 • a pályázati felhívás tartalmát megismerte, megértette, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek tekinti;
 • a pályázatra önkéntesen és saját maga jelentkezett, a személyes adatait szintén önkéntesen adta meg, és hozzájárul azok felhasználásához, kizárólag a pályázati eljárás megvalósításához szükséges mértékben a pályázati eljárás befejezéséig;
 • a pályaműve saját személyes kreativitása eredménye, kizárólag a Pályázó alkotása, és mások szerzői- és személyiségi jogait nem sérti;
 • a pályaműve elkészítése során nem használta fel harmadik személy(ek) munkáit;
 • a Kiíró részére felhasználási jogot enged a pályázati felhívásban és a nyilatkozatban rögzített mértékben.

A borítékon, illetve a küldeményen az alábbiakat kell feltüntetni:

 • Pályázó jeligéje (dobozon és a boríték bal felső sarkában),
  • Postacím feltüntetése: MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.)

A pályázati dokumentáció postára adásának határideje: 2020. május 22. 24:00

 • Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok:
 • A Pályázó a pályázati felhívás mellékletét képező nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy – abban az esetben is, ha a pályázatot nem nyeri meg – a pályaműve részét képező terv, a mű modellje, a mű rövid leírása felhasználhatóak a pályázattal kapcsolatos eseményeken és a médiában, a pályázatot népszerűsítő tájékoztatási és promóciós célból. Ennek formája többek között lehet nyomtatásban megjelenő dokumentum – mint például szórólap –, illetve kiállításon, sajtótájékoztatón, weboldalakon, videón, vagy televízióban történő bemutatás. A pályamű kereskedelmi céllal nem használható fel.
 • A Pályázó a pályázati felhívás mellékletét képező nyilatkozat aláírásával, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő lesz a pályázat nyertese, úgy az általa készített pályaműhöz fűződő vagyoni jogait kizárólagosan, területi és időbeli korlátozás nélkül az Emberi Erőforrások Minisztériumára átruházza.
 • A nyertes Pályázó a pályaművéhez, mint szerzői műhöz fűződő vagyoni jogait – a pályázaton elnyerhető pénzdíjat és a modell elkészítésében közreműködők díjazását leszámítva – térítésmentesen és ellenszolgáltatás nélkül adja át.
 • A felhasználási jog engedélyezése nem érinti a Pályázó pályaművéhez, mint műalkotáshoz kapcsolódó személyhez fűződő jogait.
 • A pályázati díj kifizetésére az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kerül sor.
 • A pályázat nyertese a pályázat tartalmáról, a készülő emlékmű jellegéről a nyilvánosságot előzetesen nem tájékoztathatja. A pályamű dokumentációjának publikálása a kész emlékmű felavatása előtt tilos.
 • A pályázat elbírálásának menete, eredményhirdetés:

A pályázat kétfordulós, amelynek első fordulójára a beküldési határidőn belül beérkezett pályaműveket 2020. június 4. napjáig a MANK Nonprofit Kft. által összehívott szakértő bíráló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság munkáját felkért szakértők segíthetik, akik szavazásra nem jogosult tagként vesznek részt a bírálóbizottság munkájának előkészítésében, szakértői véleményt adnak a bíráló bizottság tagjai számára.

Az első forduló elbírálása után megtörténik a 2. fordulóba jutott pályaműveket benyújtó művészek kiértesítése, egyben felkérése modell elkészítésére. A pályázat 2. fordulójára beérkezett műveket a szakértői bíráló bizottság véleményezi.

A pályázaton résztvevők közül az első három díjazásban részesül:

I. helyezett:    bruttó 600.000 Ft

II. helyezett: bruttó 500.000 Ft

III. helyezett: bruttó 400.000 Ft

Az eredményről a Pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti 2020. szeptember 15. napjáig.

A pályázati dokumentáció beküldését követően a Pályázót hiánypótlásra kérheti fel a Kiíró. A Kiíró kizárhatja azt a Pályázót, akinek a pályázati dokumentációja a hiánypótlást követően sem felel meg bármilyen, a pályázati felhívás VI. és VII. pontjában rögzített formai vagy tartalmi követelménynek.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A pályázati eljárás során hozott döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályaművek elbírálási szempontjai:

 • a Pályázó által tervezett emlékmű művészi színvonala;
 • az emlékmű kivitelezhetősége;
 • költségvetés megalapozottsága;
 • előnyben részesülnek azok az alkotások, amelyek legjobban kifejezik és a szemlélő számára átadják a felhívásban megfogalmazott, az évfordulóhoz méltó üzenetet, és ezt szoborszerűen megfogalmazva nemzeti jelképrendszerbe foglalják.

Budapest, 2020. március 9.

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds