Magyar Mecénás Program (MMP)

A MANK Nonprofit Kft. (MANK) támogatott művészeti szolgáltatásainak igénybevételét a Magyar Mecénás Program (MMP) keretein belül működteti. A magyar alkotóművészek az MMP-hez egyénileg, vagy társadalmi szervezeten keresztül csatlakozva vehetik igénybe kedvezményesen a MANK közhasznú szolgáltatásait. A csatlakozás a MANK Magyar Mecénás Programjához minden művész és minden szakmai szervezet saját döntése, azaz a Programhoz történő csatlakozás önkéntes.
Az MMP regisztráció nem jelent akkreditációt, azaz nem jelenti azt, hogy azt tekinti a MANK művésznek, aki regisztrálta magát az MMP-ben, hiszen a MANK nem kamara, nem szakszervezet, és nem feladata eldönteni, hogy ki a művész. Az MMP regisztráció, MMP tagság csak azt követi nyomon, hogy művészeti szakmai szervezetek együttműködési megállapodásával, vagy egyénileg kik csatlakoztak a Magyar Mecénás Programhoz, azaz kik azok a művészek, akik szeretnének a művészeknek járó támogatásokból részesülni, és így számukra milyen szolgáltatásokat köteles nyújtani a MANK.

MANK szolgáltatási szabályzat (pdf)

A művészeti szolgáltatások célja

A MANK Nonprofit Kft.-t a Magyar Állam - az alapító okirat szerint -, az alábbi célok megvalósítására hozta létre:

"A Társaság célja, hogy tevékenységével, támogatásával hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet – így különösen a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zenei alkotóművészet – területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, továbbá segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését az alapító vagyon működtetésével. A Társaság célja továbbá a magyar művészeti élet számára egyéb szolgáltatások nyújtása."

A MANK az állam alkotóművészeteket támogató szerepét szervezi, azaz lehetőséget, támogatást ad és teremt az alkotómunkához, így a magyar alkotóművészet szolgáltatója, részfinanszírozója. Nem feladata és nem célja a művészek, vagy a műalkotások „minősítése és rangsorolása”. Feladata hátteret, egyfajta keretet, felületet, szakirányú szolgáltatásokat és támogatást adni a művészeti munkához.

A MANK a Magyar Állam nevében és érdekében támogatja a magyar művészetet, azonban a művészek együttműködése a Társasággal önkéntes. A MANK együttműködik minden, magyar állampolgársággal rendelkező alkotóművésszel, és támogatja azok munkáját, de kiemelt célja az is, hogy a kevésbé reflektorfényben élő művészeket, valamint a fiatal tehetségeket is megfelelő intenzitással segítse.

A MANK az alapcéljaival összhangban lévő művészeti ágak országos társadalmi szervezeteivel szoros együttműködésre törekszik.

A művészeti szolgáltatások jogi háttere

A MANK szolgáltatásainak rendszere együttműködésre és kölcsönösségre épül, azaz az általa nyújtott kedvezményes szolgáltatások nem alanyi jogon járnak a támogatottak részére, azok nem normatív jellegűek. A MANK célja, és feladata, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar alkotóművész-társadalom teljes köréhez eljussanak. A MANK országos művészeti szakmai szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások által, valamint egyéni megállapodásokkal teszi elérhetővé támogatott művészeti szolgáltatásait minden magyar alkotóművész számára.

A MANK az alapító okiratában meghatározott alapcélok szerint, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében, szolgáltatásaival minden magyar állampolgársággal rendelkező alkotóművészt támogatni kíván.

A MANK Szolgáltatási Szabályzata művésznek tekint minden olyan természetes és jogi személyt, aki az egyes alkotóművészeti társadalmi szervezeteknél művészként van nyilvántartásba véve, továbbá - amennyiben nem tagja egy ilyen szervezetnek sem -, azt a személyt, aki önmagát művésznek vallja, és erről, valamint arról írásban nyilatkozik, hogy az alkotóművészet mely területén tevékenykedik (mellékletként csatolva szakmai önéletrajzát és egy szakmai ajánlást).

A MANK szolgáltatásai közhasznú jogállására tekintettel bárki számára elérhetőek, azaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. alpontja értelmében a közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; ehhez kapcsolódóan az említett törvény 2. §-ának 19. alpontja szerint közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.

Csatlakozás az MMP-hez társadalmi szervezeten keresztül

A MANK támogatott művészeti szolgáltatásaiban minden magyar alkotóművész részesülhet, ha tagja olyan alkotóművészeti országos szakmai társadalmi szervezetnek, amely együttműködési megállapodást kötött a MANK-kal. A MANK-kal együttműködési megállapodást kötött országos alkotóművészeti szakmai társadalmi szervezetek az adatvédelmi szabályok betartásával regisztrálják, csatlakoztatják tagjaikat a Magyar Mecénás Programba. Az együttműködő szervezet a megállapodás aláírásával vállalja, hogy taglistájának adatait évente frissíti.

Együttműködési megállapodás szervezetek részére (pdf)

Csatlakozás az MMP-hez egyénileg

Az az alkotóművész, aki nem tagja semmilyen művészeti szervezetnek, vagy nem akar csatlakozni ilyen szervezethez, a MANK által támogatott művészeti szolgáltatásokban egyéni úton is részesülhet, ha egyénileg együttműködési megállapodást köt a MANK-kal. Az együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges egy részletes szakmai önéletrajz, illetve egy szakmai ajánlás. A MANK-kal egyénileg együttműködési megállapodást kötő alkotóművész az adatvédelmi szabályok betartásával regisztrál, csatlakozik a MANK Magyar Mecénás Programjába. A regisztrációt csak egyszer kell megtenni (azaz évente, vagy más időszakonként nem kell megerősíteni).

Egyéni együttműködési megállapodás alkotóművészek részére (pdf)

Csatlakozás az MMP-hez alanyi jogon

Azon érdemes művészek, akik - alkotóművészeti tevékenységükkel összefüggésben - állami kitüntetésben részesültek, valamint a Magyar Művészeti Akadémia rendes, levelező, tiszteletbeli és pártoló tagjai, a MANK szolgáltatásait alanyi jogon vehetik igénybe, ez azt jelenti, hogy nekik nem kell szakmai ajánlólevelet csatolniuk a beadott dokumentumokhoz, így lehetnek tagjai a Magyar Mecénás Programnak és részesülhetnek az MMP nyújtotta, a MANK által támogatott művészeti szolgáltatásokból.

MMP adatbázis, MMP kártya, MMP tagsági kód

Az egyéni, vagy társadalmi szervezeten keresztül az MMP-hez csatlakozott, MMP tag alkotóművészek adatai - a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartásával - a MANK alkotóművész-adatbázisába (MMP adatbázis), egyúttal az azt kezelő – a szolgáltatások és támogatások rendszerezését is lehetővé tévő –, szoftverbe is bekerülnek. Az adatkezelés feltétele az érintettek előzetes személyes hozzájárulásának írásban történő rögzítése. A szoftver a művészek regisztrációját szolgálja, és azt, hogy a számukra nyújtott szolgáltatásokat gördülékenyen és gyorsan tudja ellátni a MANK.

MANK Alkotóházak leporello

Oldaltérkép | Impresszum | ©2019 Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.